có ai ở quân tân phú nuôi 7 mau đẹp share minh it với.san ngoi uong cf cho mjh hoc hoi vai dieu ve nuoi ca.thanks moi nguoi