Em mới bắt được chú này, chú sà xuống đá với chào mào trong avary nhà em.
Nhờ Anh em tư vấn giúp