Đang bẫy chào mào mơ cánh mà có con hâm nào vào phá đám ko biếthttps://www.youtube.com/watch?v=133CG3RXxNQ