mọi người cho e hỏi hồ 80cm có làm thủy sinh được không?
-nuôi bao nhiêu con?
-nuôi cá gì ?