Chào các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp em
em dùng bể 100x50x50cm, em dùng lọc ngoài tầng 1 bỏ matrix và 1 lớp bông, tầng 2 em dùng loại phosguard của seachem + 1 lớp bông, tầng sát vòi out em dùng loại purigen của seachem + 1 lớp bông, không hiểu sao 5 ngày rồi mà bể của em vẫn chưa trong vậy.
Đây là hiện trạng bể