Chào các bác, hiện em đang nuôi 1 hồ 6 em cá vàng
Bể em kích thức 100x50x50
em sử dụng lọc ngoài: Thứ tự em bỏ Vật liệu lọc như sau:
- Tầng đáy: Cầu bio
- Tiếp đến là bùi nhùi + VLL Matrix
- Tiếp đến Bông lọc + VLL phosguard của seachem
- Cuối cùng Bông lọc + VLL Purigen của seachem
Em để 5 ngày mà nước vẫn không trong các bác ạ. Đây là hiện trạng bể em
http://www.upsieutoc.com/image/YKpA">http://www.upsieutoc.com/image/YKpA" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="opaque">