Bệnh sốt vẹt nguy hiểm cho cả người lẫn vẹt yêu, mọi người tham khảo nhé có gì phòng chữa bệnh