Xin chào mọi người mình mới kiếm được một giò lan mà chưa biết tên em nó ,vì vậy lên diễn đàn nhờ mọi người sành hoa chỉ giúp mình tên của em nó xin cám ơn mọi người