Ae cho minh hoi bể cá đứng sau 0,5 ngang 0,6 cao 1m2 thi nuoi dc cá gi va cây thuy sinh nào,minh muon nuoi cá dĩa vs ca theo dan kg biet dc kg,vi chieu cao 1m2 kg biet cá dĩa nó co song dc duoi day bể kg mong ae tu van dum ,thankssss