Có nghệ nhân nào đã từng làm được bội úp, tôi xin ra ý tưởng như sau : vì lý do đi rừng hai bị vướng dẫn đên khó khăn đi lại cũng như mau hỏng.
Nội dung là bội có thể xếp lại làm 2 hoặc làm 3, 4 đó, cho nó gọn mà