các bác coi giúp e con nào trống con nào mái vậy
https://photos.google.com/photo/AF1Q...rlcissYRMIpmFr
https://photos.google.com/photo/AF1Q...ASTcc04KWTqAxZ