em có 1 chú chào mào hay. nhưng bị sâu lông năng. lông lá te tua. bị ăn dần ra lông mới là bị hư liền.giờ em nó đuối và xơ xác kinh lắm,hic