[IMG]http://www.upsieutoc.com/image/54jN
http://www.upsieutoc.com/image/54jU
http://www.upsieutoc.com/image/54jo[/IMG]
Các cụ xem chơi mấy e lôi trắng. Vằn. Tiền đỏ này nhé