Các cụ xem chơi mấy e lôi trắng. Vằn. Tiền đỏ này nhé