8 Giant Moss - Taxiphyllum sp.


ảnh so sánh
Java Moss bên trái, Giant Moss bên phải.

ảnh tế bào của Giant Moss, Taxiphyllum sp, dưới kính hiển vi