Spiky Moss - Taxiphyllum sp.Spiky Moss dưới kính hiển vi

Peacock Moss bên trái, Spiky Moss bên phải

Peacock Moss bên trái, Spiky Moss bên phải

Peacock Moss bên trái, Spiky Moss bên phải

Peacock Moss bên trái, Spiky Moss bên phải

Peacock Moss bên dưới, Spiky Moss bên trên