em muốn hỏi Red big head là giống bung đầu nhanh hay chậm, sao em thấy giống Red big head chậm lớn quá so với các giống la hán khác.