sao hôm nay tự nhiên cá của em bị khép mang và nhát nữa mong các bậc tiền bối xem dùm