Em có một số câu hỏi, mọi người trả lời giúp nhé.
1_ độ cúng của nước (kH) trung bình là bao nhiêu?
2_ làm sao để đo nồng độ Co2 trong nước?
3_ em có cái dụng cụ hơi giống như cái này:

mọi người chỉ em cách sữ dụng nhé.