Môi trường ô nhiễm, tàn phá sinh thái ...
Hâu quả trục tiếp : bão lụt, thiên tai
Còn hậu quả gián tiếp :
http://www.khoahoc.com.vn/view.asp?C...&news_id=13026

vài thế kỷ nữa con người chỉ sống với robot thôi sao