Minh rat thich trong tran chau nhat. nhung trong khong duoc mong cac bac giup em . thanks
" chu yeu la phan trong"
Mong cac bac giup do.
may em bi loi nen khong danh dau duoc . mong cac Bac Mod thong cam.thanks