bạn viết có dấu đi đọc không hiểu gì hết,nếu không bác mod phạt đấy,đánh lại bài viết mới đi bạn