Ban tổ chức sinh nhật ABV Sài Gòn tổng kết thu chi cho sinh nhật ABV
Tiền thu: 103 người lớn x 120.000 = 12.360.000
3 Trẻ nhỏ x 70.000 = 210.000
Tiền ủng hộ: 1.200.000
-----------------------------------------------------------
Tổng thu 13.770.000 Đồng

Tiền chi: 106 x 109.000= 11.554.000 (3 em bé theo không được Văn Thánh công nhận nên tính thành người lớn)
Phụ thụ tiền phục vụ Rượu, bia, nước ngọt: 1.130.000 + 600.000 tiền âm thanh
---------------------------------------------------------------
Tổng chi: 13.284.000 Đồng
Tổng số tiền còn dư; 13.770.000 - 13.284.000 = 486.000 Đồng

Tiền đấu giá ủng hộ ABV: 1.600.000 đồng của hội ABV Vũng Tàu (Đã thu)
500.000 của Thanh Ocean + 500.000 của CLB cá dĩa Sài Gòn= 1.000.000 ( Chưa thu)