Chẳng qua là hôm nay em có tuyển 2 chậu hoa giấy nhưng đã hết chổ đễ cây nên em dời cây trúc nước xang 1 bên nhưng không cẩn thận nên bị mất rễ nên không biêt em trồng lại nó còn sống không mấy bác