Em đang nuôi một chú cưỡng con(cưỡng bông ) nhưng không biết lám sao tạp nói cho nó thế bác nao có cách thì bày cho em với?