để cho các thành viên mới nắm bắt được sơ lược các quy định khi tham gia diễn đàn e xin có ý kiến tại mục "Đăng ký" trong ô "Quy định khi tham gia diễn đàn" ban QT có thể sơ lược lại bớt nội dung và đưa ra yêu cầu các thành viên mới phải đọc qua nội quy tham gia diễn đàn sau khi đã đăng ký và các hướng dẫn khác và có mục theo dõi (cái này chắc phải thêm module rồi ). còn bên trong ô đó thêm 1 module theo dõi người đăng ký dùng con trỏ di chuyển bên trong ô để đọc nội quy cho đến kết thúc (EOF). đối với ô lựa chọn (checkbox) "Tôi đã đọc, và đồng ý với những điều khoản của Diễn đàn Chim - Cá Cảnh Việt Nam." và nút bấm "đăng ký" thì làm mờ đi cho đến khi người đăng ký mới đọc xong nội quy. cái này admin biết hồi trước windows NT4.0 nó cũng bắt e như vậy .
vụ này chắc AE đăng ký mới phức tạp đây. tuy nhiên để diễn đàn ngày trở nên vững mạnh, trong sạch thì AE chịu khó 1 tí .