Các pác có kinh nghiệm nuôi khuyên cho em hỏi làm thế nào để phân biệt giữa khuyên chống và khuyên mái ????? ( cả của khuyên vàng, xanh , nâu) .
Trong số 3 lọai vàng ,xanh , nâu loài nào hót hay hơn