các pro ơi cho em hỏi làm seo phân biệt giới tính của cá bã trầu bi giờ