Tại sao em toàn thấy post toàn hình không , coi đông mới hay.
Em xin đề nghị các bác mở thêm cách post move hay film (video) thì coi mới hay.
Nếu được thì em xin ủng hộ cả hai tay lẫn toàn thân.
Thân, mong trả lời sớm.