mình có cập cá đã kè có kiếng ngăn hai ngày và thấy cá mái hơi lòi cái vòi ra, sau đó mình cho hai con ở chung luôn khoảng 3 ngày nhưng không thấy gì hết, vậy khi nào cá nó mới đẻ vậy xin chỉ giúp vì mới cho ep thử lần nào.