mình mới mua một con la hán được hai ngày !ngày đầu tiên thì nó vẫng ăn uống bình thường nhưng đến ngày thứ hai thì đuôi và vây của cứ co lại nó không còn phùng nữa nó cứ nằm im hễ mình đụng nó thì nó lại bơi cà đầu vào đáy hồ và bơi tán loạn!nó cũng không chiệu ăn nữa ai biết cách chỉ thì chỉ giùm em nha!xin cảm on trước!!!!