em định tìm một con thanh lang giá vừa phải nhưng ở bạc liêu đắt wá có ai chỉ em k?một con khoảng 900k đến một triệu lận