e mới setup hồ được 3 hôm, 2 hôm đầu nhìn cây còn xanh lắm nhưng đến hôm nay thì.....thấy trêb lá cây bị thâm đen????????????????
hồ ko có CO2, mới chơi ko đám trồng nhiều, nền DOB với sỏi lớn??????