hiện mình đang sỡ hửu 1 đàng cá con đầu tay cũa minh dược 1thg tuổi rồi . nhg mình thấy vây của các bé có vẽ như hơi bị đen mong các AE đi trước chì giáo giúp mình vói chân thành cám ơn