chào các anh, các chú, và chào luôn các bác
em(con, cháu) đang sài nền DBO với sỏi hạt lớn, có ảnh hưởng gì đến thực vật trong bể hok,
xin các bác chỉ giáo