các bác cho hỏi vì sao người ta gọi chào mào có móng trắng là bạch đề. theo tôi biết
Bạch ở đây là trắng còn Đề là sao theo nghĩa tiếng trung quốc và từ của việt nam?
còn chim khuyên thì sao?
khuyên trắng cả con thì có ko
nếu có thì gọi bằng gì?