Vào http://uploadus.us/index.php?forex=0
Vào Browse, load ảnh từ PC của mình vào, gõ upload file(s) and send it
Chép link phần có thẻ [IMG] [/IMG] vào bài viết.
Ví dụ :

Thế là xong.