Không biết có cây thủy sinh nào trồng được trong sỏi mà không cần đất không nhỉ?