Có ai biết chỗ dợt chim ở Đà Nẵng không , chỉ cho em với!(chào mào, yến hót)