Ko biết trong diễn đàn có ai ép cho khỉ đỏ hoặc SPR hay SPRS đẻ chưa vậy ...Sao em nghe nói là mấy loại nảy bị triệt sản rồi...có trứng nhưng trứng ko nở dc.