có bác nào có kinh nghiệm về sáo cưỡng quạ thì chia sẻ cho anh em ma nhân tiện cháu mún hỏi tập nói và cắt cánh cho sáo như thế nào và cách tập luyện cho sáo tự động vào chuông khi có mệnh lệnh của chủ