Thông báo đến toàn thể thành viên ABV!
Theo lịch trình thì ngày 15/11/2007 đã hoàn tất việc nhận bài thi, và banTC sắp xếp bài theo mã số chuyển cho ban Giám khảo chấm chọn, bình xét ngày 19/11/2007
Trong thời gian từ 15-19/11/2007 ban TC tiếp tục nhận bài dự thi theo yêu cầu của Thành viên do điều kiện online không kịp
Để thực hiện đúng lịch trình đã nêu, banTC xin thông báo box nhận bài thi dừng nhận bài bắt đầu từ 22h ngày 19/11/2007 (các bài gửi dự thi sau thời gian này sẽ không được tính)
Hiện tại các bài dự thi đã đánh số và chuyển vào khu vực dành cho ban giám khảo làm việc với nguyên tắc chỉ có các giám khảo nhìn thấy bài để bình xét, sau khi ban giám khảo hoàn thành việc chấm chọn banTC sẽ tiến hành chuyển bài ra public để thành viên tham gia bình chọn (đảm bảo cho ban giám khảo chấm chọn độc lập không ảnh hưởng bởi bình chọn bên ngoài)
Xin thông báo để thành viên biết
Xin cảm ơn!