MONG CÁC QUYNH ĐỆ CHĨ GIÁO
có ng nói ánh sáng trắng 24/24
" " " " " vàng bằng ngọn đèn pin
" tự nhiên
===>trong quá trình sin sãn
mong các anh chỉ rõ hơn