bạn nào biết chỗ làm nắp hồ rẻ không chỉ mình với. Nghe nói trên đường Phan Thanh có vài chỗ mà không biết địa chỉ. bank nào biết thì làm ơn chỉ giúp mình