đây là hai cô da dắn cũa mình anh em xem và góp ý nha.