Nhà em có một cái hòn non bộ để trong một cái ang , cũng nuôi cá, để ngoài trời nên lâu ngày nó cũng có nhìu rêu. Em muốn hỏi rêu đó là rêu hại hay lợi hả các anh.