Xuân Mậu tí mua được gốc bùm xụm hết ý , mời các bác thưởng thức nhất là bộ đế của nó nhìn thật đã con mắt :