đây là website để mua các loại cá la han (flowerhorn), halfmoon tu Thai, Malay.... www.aquabid.com. website này là auction (đấu giá) có thể mấy bạn đã biết.