1 c0n chào mào tốt để cho hót, đá,ngoaij hinh đẹp thì chon ntn. Cách phan biệt con đực con cái.noi tùm lum tùm la là toàn bộ kiến thức về chim chào mào và cac giống