url=http://allyoucanupload.webshots.com/v/2005354008197818883][img=http://aycu27.webshots.com/image/46706/2005354008197818883_rs.jpg][/url]
chữ đó nghĩa là gì vậy các anh em . giúp em với ....... thanks